PUUSTELLI-verkkopalveluiden yleiset sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille


1. Yleistä

Näitä PUUSTELLI-verkkopalvelumme (”Palvelu”) kuluttaja-asiakkaiden yleisiä sopimusehtoja (jäljempänä ”Ehdot”) sovelletaan kaikkiin Puustelli-tunnuksen kautta saatavilla oleviin toimintoihin ja sisältöihin. Näiden Ehtojen kattaman sopimuksen osapuolina ovat Puustelli Group Oy (”Puustelli”) ja kuluttaja-asiakas (”Asiakas”).

Näiden Ehtojen lisäksi sovelletaan Palvelun kautta saatavien muiden palvelujen erillisehtoja, kuten MyPuustellin (”Asiakasportaalin”) ja Puustelli WebStoren (”verkkokaupan”) sopimusehtoja sitä mukaa, kun Asiakas alkaa käyttää näitä eri palvelujamme.

Palveluntarjoaja on:

Puustelli Group Oy (y-tunnus: 1570646-0)
Teollisuuskatu 46, 29200 Harjavalta
Puh: 010 277 6000
s-posti: asiakaspalvelu@puustelli.com

Manner-Suomeen suunnattu Palvelumme tarjotaan suomen kielellä. Asiakaspalvelumme kanssa voi asioida myös ruotsin ja englannin kielellä.


2. Palveluun rekisteröityminen ja Palvelua koskevan sopimuksen syntyminen

Palvelun Asiakkaaksi voivat rekisteröityä kaikki vähintään 18-vuotiaat yksityishenkilöasiakkaat, joilla on toimiva sähköpostiosoite. Asiakas sitoutuu antamaan itsestään oikeat tiedot rekisteröinnin yhteydessä sekä asioidessaan Palvelussa. Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta asiakkuutensa ajan ja on velvollinen ilmoittamaan tietojen muuttumisesta viivytyksettä Puustellille.

Palvelua koskeva asiakassopimus tulee voimaan, kun Asiakas on antanut rekisteröitymiseen edellytettävät tiedot sekä hyväksynyt nämä Palvelun Ehdot ja kun Puustelli on antanut Asiakkaalle käyttäjätunnuksen ja salasanan (”Tunnistetiedot”).

Palvelu on henkilökohtainen eli Asiakas on se luonnollinen henkilö, joka avaa asiakastilin omilla henkilötiedoillaan.

 
3. Asiakkaan vastuu Tunnistetiedoista

Puustelli lähettää Tunnistetiedot sähköpostitse Asiakkaalle tämän ilmoittamaan sähköposti-osoitteeseen. Puustelli varaa Tunnistetietojen antamista varten kohtuullisen ajan. Asiakas vastaa sähköpostinsa tietoturvasta. Tunnistetietojen lähettäminen sähköpostitse tapahtuu aina Asiakkaan vastuulla.

Asiakas sitoutuu säilyttämään käyttäjätunnuksensa ja salasanansa erillään toisistaan ja muutenkin huolellisesti. Asiakas on velvollinen huolehtimaan siitä, että Tunnistetiedot eivät päädy muiden henkilöiden tietoon. Puustellilla on oikeus tarpeen mukaan muuttaa ja toimittaa Asiakkaalle uudet Tunnistetiedot.

Puustelli tunnistaa Asiakkaan tämän kirjautuessa Tunnistetiedoillaan Puustellin verkkopalveluihin. Tunnistetietojen avulla Palvelussa asiointi vastaa Asiakkaan allekirjoitusta. Asiakas vastaa kaikista tilauksista, muutoksista, ilmoituksista ja muista toimista, jotka Asiakas on tehnyt Tunnistetietojaan käyttämällä.

Asiakkaan vastuu hänen Tunnistetietojaan käyttäen tehdyistä toimista päättyy, kun Asiakas on ilmoittanut Puustellille niiden katoamisesta tai joutumisesta sivullisen haltuun ja Puustellilla on sen jälkeen ollut kohtuullinen aika estää Palvelun käyttö. Asiakas vastaa Tunnistetietojen oikeudettomasta käyttämisestä ennen katoamisilmoituksen tekemistä aiheutuneesta vahingosta, mikäli Asiakas on säilyttänyt Tunnistetietojaan Ehtojen vastaisesti tai huolimattomasti tai muutoin toiminnallaan vaikuttanut Tunnistetietojen joutumiseen sivullisten haltuun.

Asiakas on velvollinen ilmoittamaan välittömästi Puustellille, jos Tunnistetiedot ovat kadonneet tai Asiakkaalla on syytä epäillä, että Tunnistetiedot ovat joutuneet ulkopuolisten haltuun. Ilmoitus on tehtävä Puustellin sähköpostiosoitteeseen: asiakaspalvelu@puustelli.com. Asiakas hyväksyy sen, että Palvelun ICT-tukihenkilöt voivat Palvelun turvallisuuden ja toimivuuden johdosta tarpeelliseksi sen harkittuaan käyttää Asiakkaan Tunnistetietoja välttämättömässä määrin.

Asiakas vastaa Puustellille ja kolmansille osapuolille omilla Tunnistetiedoillaan tapahtuneesta Palvelun käytöstä ja siitä aiheutuvista mahdollisista vahingoista ja muista kustannuksista.


4. Palvelun tuottaminen

Puustelli määrittää, mitä sisältöjä Palvelussa kulloinkin on. Palvelu tarjotaan sellaisena kuin se on, ilman takuuta Palvelun tai sen osien toiminnan pysyvyydestä.

Puustellilla on oikeus tuottaa Palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla. Puustellilla on oikeus tehdä erikseen Asiakkaalle ilmoittamatta Palvelun sisältöön, tekniikkaan ja käyttöön vaikuttavia muutoksia. Jos tällaiset muutokset edellyttävät muutoksia Asiakkaan laitteisiin ja ohjelmistoihin, Asiakkaan tulee omalla kustannuksellaan huolehtia tällaisista muutoksista.

 

5. Palvelussa asiointi ja Asiakkaan käyttöoikeuden sisältö

Palvelussa asiointi on maksutonta, lukuun ottamatta verkkokaupasta tehtävät ostokset. Asiakas vastaa itse Palvelun käyttöön liittyvistä laite-, tietoliikenne- ja tietoturvakustannuksistaan, kuten laitteiden ja liittymien hankinnasta ja niihin liittyvistä kuluista.

Asiakas voi käyttää Palvelua etäviestintävälineillä, kuten tietokoneella tai muulla päätelaitteella, joka soveltuu Palvelun käyttämiseen. Puustelli ei takaa sitä, että Palvelua on mahdollista käyttää Asiakkaan laitteilla.

Puustellilla on oikeus keskeyttää Palvelun tarjoaminen Asiakkaalle, jos Asiakkaan käyttämät laitteet, ohjelmistot, liittymät tai yhteydet vaarantavat Palvelun turvallisuuden tai toimivuuden.

Asiakkaalle myönnetään oikeus käyttää Palvelua ja sen kulloistakin sisältöä näiden Ehtojen mukaisesti. Palvelua saa käyttää vain lakien, muiden viranomaissäännösten ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin.


6. Oikeudet Aineistoihin

Palvelussa valmiiksi olevien dokumenttien, tietojen ja muiden aineistojen (”Aineisto”) immateriaalioikeudet kuuluvat yksinomaan Puustellille ja sen sopimuskumppaneille. Asiakkaalla on Ehtojen mukaisesti rajattu käyttöoikeus Aineistoihin ja Asiakkaan käyttöoikeus koskee vain käyttöä kuluttajana yksityiselämän tarkoituksiin. Palvelun osittainenkaan kopiointi tai jakaminen Palvelun ulkopuolelle Asiakkaan toimesta on kielletty ilman Puustellin etukäteistä kirjallista suostumusta.


7. Asiakkaan Palvelua koskevat huomautukset ja vaatimukset

Asiakas on velvollinen tekemään Palvelua koskevat huomautukset ja vaatimukset Puustellille kirjallisesti viipymättä ja viimeistään neljäntoista (14) päivän kuluessa siitä, kun huomautuksen tai vaatimuksen peruste oli tullut tai olisi pitänyt tulla Asiakkaan tietoon.


8. Puustellin vastuunrajoitukset

Mikään neuvo tai informaatio, kirjallisena tai suullisena, jonka Asiakas saa Puustellilta tai Palvelun kautta, ei muodosta mitään oikeudellisesti sitovaa neuvoa tai takuuta.

Puustellin vahingonkorvausvastuu rajoittuu joka tapauksessa enintään siihen määrään, jonka Asiakas on maksanut palvelun tai sen osan käytöstä, taikka 100 euroon.

Puustelli ei korvaa välillisiä vahinkoja tai ylivoimaisesta esteestä johtuvia vahinkoja. Puustelli ei myöskään vastaa Palvelua hyväksikäyttäen välitetyn palvelun, tuotteen tai aineiston mahdollisesta viivästymisestä, muuttumisesta tai katoamisesta aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Puustelli ei vastaa teknisten vikojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista, tietoliikennehäiriöistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvasta tiedon viivästymisestä, muuttumisesta tai katoamisesta aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Puustelli ei myöskään vastaa Palvelun tai sen kautta saatavilla olevien palvelujen sisältämien haitallisten ohjelmien (virukset jne.) tai virheellisen sisällön Asiakkaalle mahdollisesti aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Puustelli ei myöskään korvaa Asiakkaan, tai kolmannen osapuolen vastuulla olevista seikoista aiheutuvia vahinkoja.

Vahingonkorvausta on vaadittava Puustellilta korvausvaatimuksen menettämisen uhalla kuuden (6) kuukauden kuluessa siitä, kun vahingonkorvauksen perusteena oleva virhe havaittiin tai se olisi pitänyt havaita.


9. Henkilötietojen käsittely, evästeet ja tietoturva

Puustelli käsittelee Asiakkaiden henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan henkilötietolainsäädännön sallimalla ja velvoittamalla tavalla. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä löytyy Puustellin tietosuojaselosteesta.

Lisäksi Palvelussa hyödynnetään evästeitä, joiden käyttöä on kuvattu tarkemmin Puustellin Verkkopalvelun käyttöehdoissa.

Puustelli pyrkii mahdollisuuksiensa rajoissa tarjoamaan Palvelun siten, että ulkopuoliset eivät pääse oikeudettomasti käsiksi Asiakkaan tietoihin tai kommunikaatioon, mutta Puustelli ei voi kuitenkaan taata Palvelun tietoturvaa tai sen tasoa. Palvelun tuottamiseen liittyvät muut osapuolet (esim. verkko- tai matkaviestinoperaattorit) vastaavat omien palveluidensa tietoturvasta.

Asiakas ymmärtää, että verkkoympäristö ja verkkopalvelut eivät ole täysin tietoturvallisia. Asiakas vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta. Puustelli järjestää Palvelun tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla, noudattaa huolellisuutta ja hyvää tietojenkäsittelytapaa ja pyrkii asianmukaisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä. Mikäli edellä kerrotuista toimenpiteistä huolimatta joku ulkopuolinen taho pääsee murtautumaan Puustellin tietojärjestelmiin, ei Puustelli vastaa tästä Asiakkaalle aiheutuvasta vahingosta.


10. Puustellin oikeus keskeyttää Palvelun tarjoaminen

Puustellilla on oikeus tilapäisesti keskeyttää Palvelun tarjoaminen, jos se on välttämätöntä Palvelun, sen teknisen muutoksen tai uudistamisen vuoksi tai yleisen tietoliikenneverkon asennus-, muutos- ja huoltotöiden vuoksi. Puustelli pyrkii siihen, että keskeytys ei muodostu pitkäaikaiseksi ja että se pyritään ajoittamaan sellaiseen aikaan ja siten, että siitä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa.

Palvelun mahdolliset häiriöt ja viat korjataan arkipäivisin 8 - 16 välisenä aikana ja niin pian kuin mahdollista.

Puustellilla on oikeus keskeyttää pääsy Palveluun ja sen käyttäminen välittömästi, jos Asiakas ei noudata Palvelun Ehtoja tai Puustellilla on perusteltu syy epäillä, että Palvelua käytetään lainvastaisesti tai tavalla, joka voi aiheuttaa Puustellille, Asiakkaalle tai kolmansille osapuolille vahinkoa.

11. Palvelua koskevan sopimuksen voimassaolo ja siirtäminen

Asiakas voi irtisanoa sopimuksen noudattaen kahden (2) viikon irtisanomisaikaa. Puustellilla on oikeus irtisanoa sopimus noudattaen yhden (1) kuukauden irtisanomisaikaa.

Puustellilla on oikeus purkaa Asiakkaan sopimus, jos Asiakas ei ole käyttänyt Palvelua yli kahteentoista (12) kuukauteen tai jos Asiakas on olennaisesti ja huomautuksesta huolimatta laiminlyönyt sopimusvelvoitteitaan.

Sopimus irtisanotaan ja puretaan kirjallisesti tai muutoin todisteellisesti Palvelun kautta välitetyllä viestillä esimerkiksi lähettämällä ilmoitus Asiakkaan Puustellille viimeksi ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Sopimuksen päättymisen myötä Asiakkaalla ei enää ole Tunnistetietoja PUUSTELLI-verkkopalveluun eikä oikeutta tai mahdollisuutta käyttää niillä käytettäviä palveluita.

Puustellilla on myös oikeus lopettaa Palvelu ilmoittamalla lopettamisesta sähköpostitse Asiakkaalle Asiakkaan tiedoissa silloin näkyvällä sähköpostiosoitteella viimeistään 1 kuukausi ennen Palvelun lopettamista. Palvelun ollessa ainoa Puustellin Asiakkaalle sopimuksen perusteella tarjottava palvelu, Asiakkaan ja Puustelliin välinen sopimus päättyy ilman eri toimenpiteitä Puustelliin lopetettua Palvelun.

Sopimuksen päättyessä Puustelli estää Asiakkaan Palvelun käytön Asiakkaan Tunnistetietoja käyttäen ja poistaa Asiakkaan Palvelun asiakaskohtaisiin osiin mahdollisesti tallettaman Aineiston Palvelusta.

Puustellilla on oikeus siirtää sopimus kokonaan tai osittain kolmannelle osapuolelle. Puustelli ilmoittaa Asiakkaalle siirrosta hyvissä ajoin etukäteen. Puustellilla on lisäksi oikeus siirtää sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle. Saatavien siirtoa koskevan ilmoituksen jälkeen maksut voidaan pätevästi suorittaa ainoastaan siirronsaajalle. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle ilman Puustellin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.


12. Ehtojen muuttaminen

Nämä Ehdot ovat voimassa toistaiseksi. Puustelli voi muuttaa näitä Ehtoja. Voimassa olevat ehdot löytyvät osoitteesta puustel.li/verkkopalveluehdot. Käyttämällä PUUSTELLI-verkkopalvelua sitoudut noudattamaan kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja. Voimassa olevia Ehtoja sovelletaan myös ennen niiden voimaantuloa tehtyihin sopimuksiin.

Asiakkaan, joka ei hyväksy voimassa olevia Ehtoja, tulee irtisanoa sopimus lähettämällä irtisanomisilmoitus Puustellin asiakaspalveluun asiakaspalvelu@puustelli.com. Palvelun käytön jatkaminen on osoitus siitä, että Asiakas hyväksyy Ehdot ja jatkaa asiakkuuttaan. Puustelli kehottaa Asiakasta aika ajoin lukemaan Palvelun Ehdot.


13. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Näihin Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä.

Jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi ).

Erimielisyydet voidaan ratkaista myös Satakunnan käräjäoikeudessa Suomessa. Kuluttaja-asiakas voi kuitenkin viedä riidan kotipaikkansa yleisen alioikeuden ratkaistavaksi.

© Puustelli 2024